[an error occurred while processing this directive]

Hytelnet: 1st Directory of Internet Resources
Archive date: September 4, 1997 History of Hytelnet

[ Search | Home ]

VSDS Zilina, Slovakia: Electronic Mail Addresses


TELNET uvt.utc.cs

login: adresy
Password: adresy

 ......................................................................
 .        Vysoka skola dopravy a spojov v Ziline        .
 ......................................................................
        .                   .
        .    e-mail adresar utvarov    .
        .       verzia 1.03       .
        ........................................

          Utvar: 1 - Rektorat VSDS
              2 - Ustav vypoctovej techniky
              3 - Ustredna kniznica
              4 - Strojnicka fakulta
              5 - Elektrotechnicka fakulta
              6 - Fakulta riadenia

HYTELNET was developed by Peter Scott: scott@lights.ca

[an error occurred while processing this directive]